CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Flying Dutchmen: drawings

Exhibition: 12 December 2006 - 18 March 2007

Aegidius Sadeler, Mechti Kuli Beg, Persian envoy to court of Rudolf II, Bratislava

Aegidius Sadeler, Mechti Kuli Beg,
Persian envoy to the court of Rudolf II

Bratislava, Galéria Mesta Bratislavy

Curator

Martin Čičo

From the museum website

On the big show of masterpieces of Netherlands art in Slovakia under the name Wandering Dutchmen takes part also the City Gallery of Bratislava, which has the second largest collection of Netherlands painting and graphic art in Slovakia. In the Mirbach Palace of the City Gallery of Bratislava in the curator’s conception of Martin Čičo a part is presented dedicated to the era of Mannerism and the art of graphics where more than 90 graphic works and 3 paintings are presented. They are
masterworks by the most important graphic artists of the last third of the 16th century and of the beginning of the 17th century whose creation was anchored in the indigenous surroundings, but also in the points of work abroad. Just like the art of Mannerism also the creation of these renowned graphic artists and reproduction carvers had an exceptional character and it co-set the tone of the art of Mannerism which had an international character.

One the most important creators was Hendrick Goltzius (1558-1617), who connected the home tradition with Italian influences of Renaissance and late-Antic art into a unique form and distinctly influenced the art of carving not only at home but also abroad. To the jewels belong in particular his own carvings (for example the prints from the Passion cycle, Morning, St. Hieronymus), but also the reproductions of his works (Bacchus, Venus and Ceres). Interesting examples are also imitations of his Passion scenes, created as forgeries.

On the exhibition are presented also works by his most important pupil Jacques de Gheyn (1565-1629). Accept for the most developed indigenous centres of the “black art”, mainly Antwerp and Haarlem another important point of work of Netherlands Mannerists was mainly the Prague court of the emperor Rudolf II. The emperor Rudolf was a passionate collector of mainly contemporary art and if it was possible he employed his favourite authors as his court painters who fulfilled his concepts. In this way he gradually created in Prague an important artistic circle where some outstanding artists of their era met, like for example Hans von Aachen (1552-1615), Hans Vredeman de Vries (1527-1606?) and his son Paul Vredeman de Vries (1567-after 1616), Joris Hoefnagel (1542-1601) and from the graphic artists mainly Aegidius Sadeler (around 1570-1629) whose works are represented also at the exhibition and which belong to jewels of European art. At the exhibition are represented e.g. portraits of the emperor Rudolf II., his general Carl Bonaventura Buquoy or the Persian attaché at the Prague court from Aegidius Sadeler or the famous art piece Diana and Actaeon by Rudolf’s court painter Joseph Heintz (1564-1609) in graphic reproduction by the emperor’s court graphic artist. Hendrick Goltzius gave Rudolf a cycle of Roman Heroes which is at the exhibition represented with three artworks. The culture of the rulers’ courts document also other works: cycle Gardens by Hans Vredeman de Vries, cycle Hunts created according to proposals of Jan Stradanus (1523-1605) who worked in Florence for the Medici. Different genres are presented with biblical histories, for Mannerism typical allegories, but also landscape or view at Prague from the most important European edition of views at cities Civitates orbis terrarum. All these works show high professionalism of the carvers of reproducing graphics like the members of the families Collaert, Galle and Jan Saenredam (1565-1602) and others. Many of them belonged not only to very skilled graphics craftsmen creating reproductions who could copy the style of the creator of the artwork but also publishers of their own and also prints produced by others.

Except for a great amount of graphic prints at the exhibition are presented also three very precious paintings two of them are originating from the collection of Rudolf II., from his Prague picture gallery. Those are the artworks by Hans van Aachen, Carrying of the Cross and Paul Vredeman de Vries, whose picturing of an architectural motif in central perspective belonged to the most popular in its genre.

To other peaks of the exhibition belong finally the works by the greatest Dutch artist of the 17th century Harmensz Rembrandt van Rijn (1606-1669). Concerning the time he oversteps the era of dying off the art of Mannerism but right on his example as the contrast to carvers “manner” it is very well visible what were the aims of the Mannerists and on the other side the genius of Rembrandts free drawing in which he created his unrepeatable etchings.

Na veľkej prehliadke majstrovských diel nizozemského umenia na Slovensku pod názvom
Bludní Holanďania sa podieľa aj Galéria mesta Bratislavy, v ktorej je druhá najväčšia zbierka nizozemskej maľby a grafiky na Slovensku. V Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy v kurátorskej koncepcii Martina Čiča prezentovaná časť je venovaná obdobiu Manierizmu a umeniu grafiky, na ktorej je prezentovaných viac ako 90 grafických diel a 3 obrazy. Ide o majstrovské diela najvýznamnejších grafikov poslednej tretiny 16. storočia a začiatku 17. storočia, ktorých tvorba bola zakotvená v domácom prostredí, ale aj s pôsobiskami v cudzine. Rovnako ako umenie manierizmu mala aj tvorba týchto renomovaných grafikov a reprodukčných rytcov výnimočný charakter a spoluurčovala tón umenia manierizmu, ktoré malo medzinárodný charakter. K najvýznamnejším tvorcom v tomto smere bol Hendrick Goltzius (1558-1617), ktorý spojil domácu tradíciu s talianskymi vplyvmi renesančného a neskoroantického umenia do ojedinelej podoby a výrazne ovplyvnil rytecké umenie nielen v domácom prostredí, ale aj v širokej cudzine. K skvostom patria predovšetkým jeho vlastné rytiny (napríklad listy z Pašiového cyklu, Ráno, sv. Hieronym), ale aj reprodukcie jeho diel (Bacchus, Venuša a Ceres). Zaujímavé ukážky predstavujú aj napodobeniny jeho pašiových výjavov, vytvárané ako falzifikáty. Na výstave sú zastúpené práce aj jeho najvýznamnejšieho žiaka Jacquea de Gheyna (1565–1629). Okrem najvyspelejších domácich centier „čierneho umenia“, predovšetkým Antverp a Haarlemu, bol ďalším významným pôsobiskom nizozemských manieristov predovšetkým pražský dvor cisára Rudolfa II. Cisár Rudolf bol vášnivým zberateľom najmä súčasného umenia a pokiaľ to bolo možné, zamestnával svojich obľúbených autorov ako svojich dvorných maliarov, ktorí napĺňali jeho predstavy. Tak sa postupne vytvoril v Prahe významný umelecký okruh, v ktorom sa stretlo viacero vynikajúcich umelcov svojej doby, ako napríklad Hans von Aachen (1552–1615), Hans Vredeman de Vries (1527–1606?) a jeho syn Paul Vredeman de Vries (1567–po 1616), Joris Hoefnagel (1542–1601) a spomedzi grafikov predovšetkým Aegidius Sadeler (okolo 1570–1629), ktorých diela sú zastúpené aj na výstave a patria ku klenotom európskeho umenia.

Na výstave sú zastúpené napríklad portréty cisára Rudolfa II., jeho generála Karola Bonaventúru Buquoya, či perzského vyslanca na pražskom dvore od Aegidia Sadelera, alebo preslávené dielo Diana a Actaeon Rudolfovho dvorného maliara Jozefa Heintza (1564–1609) v grafickej reprodukcii cisárovho dvorného grafika. Hendrick Goltzius venoval Rudolfovi cyklus Rímskych hrdinov, ktorý je na výstave zastúpený tromi dielami. Kultúru panovníckych dvorov dokladajú aj ďalšie diela, cyklus Záhrad od Hansa Vredemana de Vries, cyklus Poľovačiek, vytvorených podľa návrhov Jana Stradana (1523–1605), ktorý pôsobil vo Florencii pre Mediciovcov. Žánrovú pestrosť vytvárajú ďalej biblické histórie, pre manierizmus typické alegórie, ale aj krajina, či pohľad na Prahu z najvýznamnejšej európskej edície pohľadov na mestá Civitates orbis terrarum. Všetky tieto diela ukazujú vysokú profesionalitu rytcov reprodukčnej grafiky akými boli príslušníci rodiny Collaertovcov, Galleovcov, Jan Saenredam (1565–1607) a ďalší. Mnohí z nich patrili nielen k veľmi zručným reprodukčným grafikom, ktorí dokázali napodobiť štýl tvorcu predlohy, ale aj vydavateľmi svojich i cudzích tlačí.

Okrem veľkého množstva grafiky sú na výstave prezentované aj tri veľmi hodnotné obrazy, z ktorých dva pochádzajú zo zbierky cisára Rudolfa II., z jeho pražskej obrazárne. Ide o diela Hansa van Aachena Nesenie kríža a Paula Vredemana de Vries, ktorého stvárnenie architektonického motívu v centrálnej perspektíve patrilo k najobľúbenejším vo svojom žánri.

K ďalším vrcholom výstavy patria napokon diela najväčšieho holandského umelca 17. storočia Harmesza Rembrandta van Rijna (1606–1669), ktorý časovo síce prekračuje obdobie doznievania umenia manierizmu, ale práve na jeho príklade ako protiklade k ryteckej „maniere“ je veľmi dobre vidieť ciele manieristov a na druhej strane génia Rembrandtovej voľnej kresby, v ktorej vytváral aj svoje neopakovateľné lepty.

Related event

Bratislava, National Gallery of Slovakia, Flying Dutchmen: paintings (14 December 2006-18 March 2007)